Liechtenstein

Het prinsdom Liechtenstein ligt tussen Oostenrijk en Zwitserland. Het bergachtige land heeft een oppervlakte van ongeveer 160 km2 en er wonen ongeveer 31.900 mensen. Liechtenstein wordt als het ware in tweeën gesplitst door de Rijn. De officiële taal is Duits, maar men spreekt ook Frans en Engels. De wettelijke munteenheid is de Zwitserse franc.

Het klimaat is typisch voor het noordwesten van Europa; het regent er dus veel. De winters zijn mild, al kan de temperatuur dalen tot -15°C. De temperatuur in de zomer schommelt tussen de 21 en de 28°C.

Ondernemers

Een buitenlandse onderneming met een alleen een vestiging in Liechtenstein (dus geen hoofdkantoor) profiteert van een aantal aanzienlijke belastingvoordelen. Ze zijn bovendien veel minder gebonden aan regels met betrekking tot hun boekhouding en het bekendmaken van gegevens dan ingezeten ondernemingen. Voorwaarde is wel dat ze geen enkele activiteit hebben binnen Liechtenstein. Vanuit de vestiging mogen alleen administratieve taken gedaan worden, zoals correspondentie, telefoneren, faxen, rekeningen versturen en de boekhouding verzorgen. Het doel van de onderneming hoeft niet openbaar gemaakt te worden, een algemene beschrijving daarvan is voldoende. Activiteiten op het gebied van huwelijksbemiddeling, pornografie, kettingbrieven, gokken en de verspreiding van telefoon- of faxlijsten zijn niet toegestaan. Vestigingen van buitenlandse ondernemingen en participatiemaatschappijen betalen relatief weinig vermogensbelasting en geen vennootschapbelasting.

Dividendbelasting

Rente, dividend, royalty’s en huuropbrengsten worden niet belast. Sommige van deze inkomsten zijn echter onderhevig aan een bronbelasting van 4%. Dit geldt bijvoorbeeld voor dividend op aandelen, dividend op investeringsfondsen en inkomen uit trustcertificaten afkomstig uit Liechtenstein.

BTW

Het standaard BTW-tarief is 7,5%, het gereduceerde tarief bedraagt 2,3% (voor noodzakelijke goederen, zoals voedsel en medicijnen)

Fonds

Een fonds of stichting wordt opgericht voor een bepaald doel, dat in een akte vastgelegd wordt. Deze akte moet verplicht de originele handtekeningen van de oprichters bevatten en opgeslagen worden in het openbare register. De volgende zaken moeten in de akte vermeld worden:

 • De naam en doel van het fonds
 • De plaats van registratie
 • De bestuursmiddelen
 • Regels die bepalen wat er bij ontbinding met het liquidatiesaldo gebeurt.

Als de oprichter niet woonachtig is in het prinsdom bedraagt de belasting voor vestiging 0,2% van het vermogen. Een fonds met een goed doel hoeft geen belasting te betalen.

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is verschuldigd over alle inkomsten, behalve die uit bezittingen (die vallen onder de netto-waardebelasting). Alle ingezetenen van Liechtenstein zijn inkomstenbelasting verschuldigd over hun wereldwijde inkomen (behalve voor inkomsten uit buitenlands onroerend goed). Niet-ingezeten werknemers vallen met hun Liechtensteinse inkomen onder de Liechtensteinse inkomstenbelasting en sociale verzekeringen. Men is een ingezetene van Liechtenstein wanneer men daar een permanent onderkomen heeft, minimaal zes weken aanwezig zijn (zonder te werken) op grond waarvan men eigenaar of huurder is of wanneer men minimaal 3 maanden aanwezig is in Liechtenstein zonder te werken. Vermogenswinst op verkoop van roerend goed valt ook onder de inkomstenbelasting; de eerste 5.000 Zwitserse franc zijn vrijgesteld. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 18,9%.

Vermogensbelasting

De vermogensbelasting is erg laag. Het tarief voor ondernemingen met activiteiten binnen Liechtenstein bedraagt 0,2%. Het tarief voor participatiemaatschappijen en bedrijven met een vestiging zonder activiteiten in Liechtenstein bedraagt 0,1% (met een minimum van 1,000 francs).

Belastingverdragen

Liechtenstein heeft alleen verdragen ter voorkoming van dubbele belasting afgesloten met Oostenrijk en Zwitserland.

Verzekeringen

De pensioen- en nabestaandenpremie voor werknemers bedraagt 11,33% van het bruto-inkomen. De werkgever betaalt hier 6,93% van, de werknemer 4,4% (dit wordt door de werkgever ingehouden op het salaris). 0,5% van het jaarsalaris (met een maximum van 97.200 Zwitserse franc) wordt gereserveerd als premie voor de werkloosheidsverzekering. Deze premie wordt gelijk verdeeld tussen werkgever en werknemer. Zelfstandige ondernemers moeten jaarlijks 11,335 van hun bruto-inkomen afstaan aan sociale verzekeringspremies. Premies voor sociale verzekeringen zijn volledig aftrekbaar van het belastbare inkomen. Premies voor pensioenfondsen zijn tot 12% van het inkomen aftrekbaar. Om dubbele premiebetaling te voorkomen en om een optimale dekking te garanderen heeft Liechtenstein sociale verzekeringsverdragen afgesloten met Oostenrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland.

Bankgeheim

Het Liechtensteinse bankgeheim lijkt erg op het Zwitserse. In tegenstelling tot de Zwitserse banken zijn de Liechtensteinse echter niet toegetreden tot de AIMP ((Zwitsers recht inzake internationale steun in strafrechtelijke zaken) en hebben ze de diligentverplichting niet ondertekend. Ook zijn ze niet toegetreden tot het Zwitsers verdrag 16 (uitwisseling van informatie volgens het bilaterale verdrag tussen Zwitserland en de VS). Wel hebben ze het Europese verdrag tot samenwerking in strafrechtelijke zaken getekend. De Liechtensteinse banken zijn een stuk conservatiever als het gaat om informatieverstrekking, al moet de identiteit van de cliënt en de herkomst van het geld in principe bekend zijn bij de bank.

Trusts

Liechtenstein erkent de trust. De looptijd mag onbepaald zijn en de anonimiteit van de begunstigde is gewaarborgd.
Terug Klik hier voor meer informatie over Trust kantoren

Vennootschapselasting

Liechtensteinse ondernemingen betalen vennootschapsbelasting over hun wereldwijde inkomen (behalve voor inkomen uit onroerend goed in het buitenland). Buitenlandse ondernemingen met ene vestiging in Liechtenstein en vanuit die vestiging commerciële activiteiten uitvoeren, betalen alleen belasting over het inkomen dat vanuit die vestiging gegenereerd is. Het tarief varieert van 7,5% tot 15% van het belastbare inkomen. Het tarief wordt verhoogd indien dividenduitkeringen meer bedragen dan 8% van het belastbare vermogen. Hierdoor bedraagt het maximale belastingtarief 20%. Vermogenswinsten (behalve uit verkoop van onroerend goed) worden bij het inkomen opgeteld en gezamenlijk belast tegen bovenstaande tarieven. Ondernemingskosten zijn over het algemeen aftrekbaar. Verliescompensatie is toegestaan tot 2 jaar na het belastingjaar. Carry-back is niet toegestaan.

Overige belastingen

 • Nettowaarde belasting; Nettowaarde belasting wordt geheven over de totale netto marktwaarde van de bezittingen aan het einde van het jaar. Het tarief is 0,06%. Onroerend goed en buitenlandse bedrijfspanden vallen buiten de heffing. Niet-ingezetenen betalen deze belasting over de waarde van het onroerend goed dat zij in Liechtenstein bezitten.
 • Successierecht; Schenkingen en erfenissen worden gelijk belast in Liechtenstein. De tarieven variëren van 0,5% tot 27% afhankelijk van de graad van de verwantschap en de waarde van de gift/erfenis. Zowel inwoners als buitenlanders zijn successirecht verschuldigd over alle bezittingen die aanwezig zijn in Liechtenstein, inclusief alle roerende zaken.
 • Zegelrecht; Het zegelrecht op kapitaal bedraagt 1%. De eerste 250.000 francs zijn vrijgesteld.
 • Vermogenswinstbelasting op onroerend goed; Vermogenswinsten op onroerend goed worden apart belast. Het tarief is afhankelijk van de tijd dat het onroerend goed in bezit is geweest:
  Langer dan 10 jaar; Het normale tarief van de inkomstenbelasting
  5 – 10 jaar; 133% van het normale tarief van de inkomstenbelasting
  3 – 5 jaar; 166 2/3% van het normale tarief van de inkomstenbelasting
  Minder dan 3 jaar; 200% van het normale tarief van de inkomstenbelasting.

Aan te raden voor

 • Vermogende particulieren
 • Ondernemers
 • Investerders