Engeland route (Cyprus)

 

Cyprus beste locatie voor Holding management in Europa

Door haar toetreding tot de EU op 1 mei 2004 is Cyprus de meest aantrekkelijke holdingjurisdictie in Europa geworden. Een holding op Cyprus kan belastingvrij dividenden uit Nederlandse dochterondernemingen ontvangen en deze ook belastingvrij doorstoten naar haar aandeelhouders; hetzelfde geldt voor inkomsten uit de verkoop van aandelen. Cyprus streeft hiermee bekende concurrenten als Engeland, Denemarken, Luxemburg, Zwitserland en Nederland voorbij.

Belastingvlucht voor Nederlandse ondernemers mogelijk

Met Cyprus’ toetreding tot de EU wordt de Europese moeder-dochter richtlijn namelijk ook van kracht op winstuitkeringen van een Nederlandse dochter aan haar Cypriotische holding. Deze richtlijn verbiedt lidstaten in principe om (bron)belastingen te heffen op dividenden die worden uitgekeerd door een dochtermaatschappij in de ene lidstaat aan een moedermaatschappij in een andere lidstaat. Nederland zou zonder deze richtlijn een bronbelasting van 25% heffen op dividenden die door een Nederlandse onderneming worden uitgekeerd. Cyprus daarentegen kent überhaupt geen bronheffingen. Dividenden kunnen dan ook probleemloos worden doorgestoten naar een investment holding in een zero tax haven, waarin deze gelden belastingvrij en afgeschermd kunnen worden gespaard of belegd. Ook inkomsten uit aanmerkelijk belang uit de verkoop van aandelen blijven onbelast, wat opnieuw 25% scheelt (52% bij staking van eenmanszaak of VoF). Tevens kunnen zo belastingen op inkomsten uit vermogen (de verkapte vermogensbelasting van 1,2% in box 3) en uiteindelijk successierechten worden ontweken.Geen belasting op vermogenswinst en dividend
Let wel: een Nederlandse tussenholding is onmisbaar om de voornoemde vermogenswinsten uit de verkoop van aandelen (capital gains) belastingvrij te kunnen toucheren. Bij afwezigheid van een Nederlands- Cypriotisch belastingverdrag worden die anders bij de Cypriotische holding belast met de Nederlandse vennootschapsbelasting, net als dividenden voor 1 mei 2004. Maar als een Nederlandse tussenholding deze vermogenswinst maakt en vervolgens als dividend doorstoot naar Cyprus ontstaat er wederzijds geen heffingsgrondslag.
Door deze besparingen verdient een weldoordachte toepassing van onze belastingroutes zich doorgaans bij een bruto jaarwinst vanaf € 20.000 terug. Een goede holdingstructuur is dus niet het privilege van multinationals, maar ook voor kleine en middelgrote ondernemingen een rendabele investering. Door de Cypriotische holding onder te brengen in een Trust of Foundation hoeft de ondernemer over de genoemde inkomsten geen belasting te betalen en wordt tevens het vermogen afgeschermd. Omdat de crux van deze structuur een Engelse (holding) Limited is noemen we haar de Engeland Route.

Laagste vennootschapsbelasting in de EU

Het lidmaatschap van de EU maakt Cyprus ook interessant voor financierings- en werkmaatschappijen. Dankzij jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie is het vanaf mei 2004 mogelijk om Nederlandse ondernemingen vanuit Cyprus te financieren en alle rente hier van de winst af te trekken. Die renteinkomsten worden op Cyprus belast met een tarief van 10%, de laagste vennootschapsbelasting in de EU.
Anti-ontwijkingswetgeving van betekenis is er niet, zodat winsten veelal eenvoudig kunnen worden verlegd naar een zero tax haven. Zo ontstaat een effectief tarief van minder dan 1%, bijvoorbeeld bij royalties, de inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten op patenten, merken, software en (franchise)formules. Ook import/export firma’s kunnen hiervan bij uitstek profiteren. De Engelstalige financieel-economische infrastructuur versterkt de concurrentiepositie van Cyprus nog verder. Het land heeft zich overtuigend ontwikkeld tot de beste locatie voor holding- en financieringsmaatschappijen in Europa.

De Trust of Foundation: vermogensbescherming, anonimiteit, fiscaal voordeel

Hoewel ondernemen middels een rechtspersoon uw privé-vermogen afschermt tegen toekomstige zakelijke risico’s, kan dit de onderneming in feite niet behoeden tegen claims die voortkomen uit uw verleden – uit risico’s en verplichtingen in privé, VoF of eenmanszaak. Dit is een wijdverbreid misverstand. Het zakelijk vermogen in de vennootschap zelf blijft kwetsbaar voor aandelenbeslag. Toch is volledige afscherming mogelijk, van zakelijk naar privé en van privé naar zakelijk. De klassieke oplossing hiervoor is de aandelen niet langer op eigen naam te houden, maar onder te brengen in een Trust, Stiftung of Foundation. Hoewel de laatste twee rechtsvormen zeker zo geschikt zijn spreken we, om aan te sluiten bij de voorkennis van onze cliënten, hieronder van de beter bekende Trust.
De Trust is een rechtsfiguur die voortkomt uit het oude recht van de kruisvaarders, die hun vermogen tijdens hun tochten aan een vertrouweling in beheer gaven. Deze Trustee werd hierdoor formeel eigenaar van dat vermogen, zonder dat dit zich vermengde met het vermogen van de Trustee zelf. De oprichter of Settlor benoemde begunstigden (beneficiaries) wier belangen onvoorwaardelijk door de Trustee moesten worden gediend. Door een uitgebreide jurisprudentie is die zekerheid in de loop der jaren alleen maar gegroeid. Nu de kruistochten echter tot het verleden behoren staan soms fiscale, soms familiaire, vermogensrechtelijke of charitatieve motieven centraal. Ondernemers, consultants en beleggers kiezen een Trust meestal om:
• Estate planning, meer testamentaire vrijheid en het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit
• het zakelijk of familievermogen te beschermen tegen claims en faillissement
• anonimiteit te verschaffen
• belastingen te ontwijken
Er zijn vele rechtsstelsels, meestal in (eermalige) Britse gebiedsdelen, waarnaar men een Trust kan oprichten.
Bekende jurisdicties zijn Cyprus, Isle of Man, Gibraltar en British Virgin Islands, landen met een professionele financieel-juridische infrastructuur en gerenommeerde Trustkantoren. Door ondertekening van het Trustverdrag (1 februari 1996) heeft de Nederlandse overheid de Trust als Angelsaksische rechtsfiguur erkend. De continentale rechtstraditie heeft evenwel een equivalent in de vorm van de Stiftung of Foundation (´stichting´). Klassieke voorbeelden hiervan komen uit Liechtenstein, Panama en de Nederlandse Antillen.

Waarborgen

De Trustees zijn verplicht uw aanwijzingen, zoals die in de Trustakte of Deed of Trust zullen staan, stipt na te volgen. Zij zijn wettelijk verplicht het belang van de begunstigden zo goed en zorgvuldig mogelijk te dienen en zich niet ten koste van het Trustvermogen te bevoordelen. De rechter in de desbetreffende jurisdictie zal hen anders persoonlijk voor de schade aansprakelijk stellen. Daarenboven riskeren de Trustees een boete en vrijheidsstraf. Als u er desalniettemin moeite mee heeft om de zeggenschap over te dragen, kunt u een zogenaamde Protector aanwijzen. Om uw belang te dienen, kan deze desgewenst elk besluit en elke overboeking van de Trustees goedkeuren of er een veto over uitspreken. Deze Protector kan ook een vriend of familielid van u zijn.

Zeggenschap

De Trustees dienen in formeel-juridische zin geheel onafhankelijk van u te zijn. Dit is wellicht een onwennige gedachte, maar essentieel voor een succesvolle en wettige structuur. De overheid kan u dan nimmer dwingen uw zeggenschap in haar voordeel aan te wenden. Veelal wordt het vermogen zelf echter niet beheerd door de Trust, maar door een holdingmaatschappij waarvan de Trust enig aandeelhouder is. Het bestuur van die holding zetelt in een offshore jurisdictie, waar dan ook de belastingplicht valt. In de regel verleent de directie een volmacht aan een Zwitserse of Luxemburgse bank of vermogensbeheerder om voor de holding een rekening te openen en haar vermogen te beheren. Na een due diligence-procedure kan het Haags Juristen College zijn cliënten introduceren bij Trustkantoren en banken van standing en statuur.

Estate planning

De Trust dient veelal als alternatief voor het testament, zij het dat u uw vermogen nu niet bij dood maar bij leven overdraagt. Een goede structuur kan de dwingende bepalingen van het Nederlandse erfrecht ontwijken. Vererving vergt een kostbare, tijdrovende en openbare notariële procedure die niet zelden tot familiaire geschillen leidt. Daarnaast geeft de wet uw erfgenamen recht op een vast deel van de nalatenschap, de legitieme portie. U mag uw kinderen niet onterven, ook al heeft u met een van hen een verstoorde relatie. Wanneer een Trust vermogen beheert of aandelen houdt vindt er geen vererving plaats – alleen zij die u daartoe begunstigd heeft kunnen dan in de vruchten van uw levenswerk delen. Via een Letter of Wishes kunt u ook voorwaarden (laten) stellen aan de uitkeringen aan deze begunstigden: een minimumleeftijd of een studiedoel, bijvoorbeeld. Of u verzoekt alleen het rendement uit te keren en laat de hoofdsom zelf intact. De goedgelovige met een gat in zijn hand kan zo tegen zichzelf in bescherming genomen worden.
Het belangrijkste zakelijke voordeel van estate planning is wel de continuïteit van de onderneming na uw dood. Vaak worden florerende bedrijven opgesplitst of vroegtijdig geliquideerd omdat de erfgenamen het niet met elkaar eens worden. Of omdat deze nog minderjarig en handelingsonbekwaam zijn. Ook al zou één van hen zijn schouders er graag nog een generatie onderzetten, een meerderheid van de erfgenamen kan de zaak aan de eerste de beste buitenstaander verkopen. In het Nederlandse erfrecht staat u dan machteloos.
Middels een Trust kunt u zich ervan verzekeren dat de onderneming na uw overlijden als eenheid blijft voortbestaan.
Behalve natuurlijk de successierechten (maximaal 27% voor naaste familie) bespaart u langs deze weg ook tijd en geld op de notaris, die al snel een jaar nodig heeft om een erfenis te verdelen en daarop niet zelden zo’n € 250 per uur inhoudt.

Vermogensbescherming en faillissement

De Trust is ook een effectief instrument om vermogen te beschermen tegen faillissement, echtscheiding en schadeclaims. Omdat de bestanddelen van het Trustvermogen formeel-juridisch niet meer tot uw eigendom behoren, zullen pogingen om hierop beslag te leggen vergeefs zijn. Voorwaarde daarvoor is natuurlijk wel dat u door de overdracht aan een Trust geen concrete, bestaande schuldeisers benadeelt (actio pauliana).
Ook bij faillissement kan de Trust uitkomst bieden en voorkomen dat heel uw onderneming wordt meegetrokken in het faillissement van klanten of opdrachtgevers. Zonder trustbescherming raken de vermogens- en liquiditeitsposities vaak te zeer verzwakt om de gezonde activiteiten nog te kunnen voortzetten.
Als u in vrienden- of familiekring een lening kan afsluiten om het bedrijf voort te zetten, valt dit geleende geld onmiddellijk in het faillissement en worden de goedwillende helpers concurrente crediteuren. Als ze vennoot of aandeelhouder worden volgt vermelding in het handelsregister en kan elke ambtenaar of nieuwsgierige hun betrokkenheid zien. Zo niet met een Trust. Vaak wil een financier niet eens dat de ondernemer zelf weet wie zijn helper is – uit discretie, of om zijn vermogen later alsnog terug te trekken en eventueel faillissement aan te vragen.

Anonimiteit

De Trust is bij uitstek geschikt om een BV of Limited in onder te brengen wanneer vertrouwelijkheid is vereist over de eigendomsverhoudingen en de financiele positie van aandeelhouder en kapitaalverschaffer. Als een vastgoedmakelaar bijvoorbeeld weet dat u uitbreidingsplannen heeft en graag het pand wil kopen dat grenst aan uw huidige vestiging, zal dit uw onderhandelingspositie verzwakken. In zo’n geval kunt u het onroerend goed laten aankopen door een vennootschap onder een Trust.
Ook de executie van een testament kan aanleiding geven tot een ongewenste, publieke procedure. Uit oogpunt van privacy laat de erflater buitenlandse deposito’s veelal onvermeld in zijn testament. Als familieleden van zo’n vermogensbestanddeel geen weet hebben, vervallen de gelden uiteindelijk aan de bank. Een Trust kan dit voorkomen en de continuïteit van het familiekapitaal garanderen.

Belastingontwijking

Met een Trust hoeft u niet met uw bedrijf en gezin te emigreren om toch te profiteren van buitenlandse belastingtarieven. Onder toepassing van de relevante belastingverdragen en deelnemingsvrijstellingen zijn met een Trust aanzienlijke besparingen mogelijk op de heffingen op inkomsten uit aanmerkelijk belang en vermogen. Een fictief DGA-salaris is niet langer van toepassing. Zo bespaart u niet alleen op de inkomstenbelasting in box 1, maar verkleint u ook de grondslag voor eventueel loonbeslag of alimentatie. De auto en zelfs de woning kunnen als secundaire arbeidsvoorwaarde veilig vanuit een beheermaatschappij ter beschikking gesteld worden. Tot slot vindt er in een uitgekiende Truststructuur civiel-rechtelijk noch fiscaal vererving plaats. Daardoor hoeven de door u aangewezen begunstigden niet tot een kwart, de helft of zelfs tweederde (zoals bij ongetrouwde partners) van uw nalatenschap aan de fiscus af te dragen.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wilt kunt u het beste contact met ons opnemen.