Curaçao, Nederlandse Antillen

Curaçao biedt een aantal interessante, in de Nederlands Antilliaanse wetgeving vastgelegde en door
de Nederlandse fiscus erkende, fiscale mogelijkheden voor ondernemers, welke in dit document
worden uiteengezet.

De Nederlands Antilliaanse E-Zone N.V.

Een Nederlands Antilliaanse E-Zone NV is een met een Nederlandse BV te vergelijken rechtspersoon,
gevestigd binnen een Economische Zone (E-Zone).
Bedrijven die vanuit of via de E-Zone zaken doen en zich voor 100% richten op landen buiten de
Nederlandse Antillen komen, na toekenning van de E-Zone vergunning, in aanmerking voor het in de
wet vastgelegde winstbelastingtarief van 2% (Nederland thans 30%).
De E-Zone wetgeving is een faciliteit van de Nederlands Antilliaanse overheid en bij wet vastgelegd in
de ‘Landsverordening van de 12de februari 2001 houdende regels inzake de instelling van
economische zones in de Nederlandse Antillen’.
Er worden geen bijzondere eisen gesteld aan deze E-Zone NV’s anders dan dat ze fysiek gevestigd
dienen te zijn binnen de E-Zone. Verder kan directie worden gevoerd door natuurlijke personen of een
Trust kantoor. Aandeelhouders kunnen zowel natuurlijke- als rechtspersonen zijn, bijvoorbeeld een
Stichting Particulier Fonds. Ook zijn er geen kapitaal eisen, dus een minimale inbreng van
maatschappelijk kapitaal is voldoende.
De huidige regeling is geldig tot 2026 en op verzoek zenden wij een afschrift van de wetgeving toe.

Stichting Particulier Fonds (SPF)

Een SPF is een bijzondere stichting en biedt, in afwijking van een gewone stichting, de mogelijkheid
vermogen te vormen ten behoeve van de uiteindelijke gerechtigde. Er gelden geen uitkeringsverboden
en er zijn geen formele belemmeringen. Zo hoeft er geen jaarrekening te worden opgesteld en
vermogensopstellingen hoeven niet te worden gedeponeerd.
Een SPF wordt notarieel opgericht en is een rechtspersoon naar Nederlands Antilliaans recht. Indien
een SPF wordt opgericht en beheert door een Trust kantoor heeft de eigenaar volledige anonimiteit,
hetgeen doorgaans wenselijk wordt geacht.
In de praktijk wordt de SPF niet in de belastingheffing op de Nederlandse Antillen betrokken als de
betrokkenen geen inwoners zijn van de Nederlandse Antillen. Door de Trust maatschappij erin te
betrekken en middels een onderhandse akte de begunstigde te bepalen blijft deze zonodig ook voor
de Nederlandse fiscus onzichtbaar.
Het inbrengen van vermogen door niet ingezetene van de Nederlandse Antillen is vrijgesteld van
belasting.
Mogelijkheden van een SPF;

  • Het houden van aandelen in buitenlandse vennootschappen (Ontvangen dividenden zijn vrijgesteld van belasting)
  • Het houden van aandelen in vennootschappen (Nederlands Antilliaanse (E-Zone) NV’s kunnen dividendbelastingvrij uitkeren aan een SPF.)
  • Estateplanning
  • Vermogensopbouw
  • Beleggingen
  • Bescherming familie- en ondernemingsvermogen

Te realiseren fiscale voordelen

Onderstaand een aantal voorbeelden van hoe de Nederlandse Antilliaanse fiscale voordelen kunnen
worden gerealiseerd.
De NL situatie geeft weer op welke wijze een Nederlandse ondernemer met een BV fiscaal wordt
behandeld als deze, na winstbelasting te hebben betaald, de winst naar privé wil uitkeren.
De NL/CUR optie biedt een eenvoudig te realiseren en volledig legale constructie, die leidt tot een
besparing op het bedrag dat moet worden betaald aan dividendbelasting.
In de CUR variant wordt optimaal geprofiteerd van de mogelijkheden tot belastingbesparing, echter
heeft dit ook meer consequenties voor de uiterlijke en uiteindelijke bedrijfsvoering.

Nederlandse situatie (NL, huidige)

Een Nederlandse ondernemer betaald bij een winst voor belasting van € 500.000,- 30% winstbelasting
en houdt vervolgens € 350.000,- winst na belasting over. Als dit bedrag wordt uitgekeerd aan de
aandeelhouder, dient er 25% dividendbelasting te worden ingehouden zijnde € 87.500,- en blijft er
voor de aandeelhouder in privé nog maar € 262.500,- vrij te besteden over.

Nederland/Curaçao situatie (NL/CUR)

Een Nederlandse ondernemer betaalt bij een winst voor belasting van  500.000,- 30% winstbelasting
en houdt vervolgens € 350.000,- winst na belasting over.
Als een Nederlands Antilliaanse NV (N.A. NV) aandeelhouder is van de Nederlandse BV hoeft er
maar 5% dividendbelasting te worden ingehouden zijnde € 17.500,- en blijft er voor de N.A. NV nog
€ 332.500,00 ,- over. Indien vervolgens de aandeelhouder van de N.A. NV een Stichting Particulier
Fonds is (SPF), kan de N.A. NV dividend belasting vrij uitkeren aan de SPF. Vervolgens hoeft de SPF
geen belasting in te houden bij uitkeringen aan derden en blijft er dus  332.500,- vrij te besteden
over.

Curaçao situatie (CUR)

Het wordt nog interessanter als een Nederlandse ondernemer activiteiten vanuit of via de E-Zone
middels een Nederlands Antilliaanse E-Zone NV (N.A. E-Zone NV ) op Curaçao verrichten. Op dat
moment betaald de ondernemer bij een winst voor belasting van € 500.000,- slechts 2%
winstbelasting en blijft er € 490.000,- winst na belasting over. Indien de aandeelhouder van de
N.A. E-Zone NV een SPF is, kan de N.A. E-Zone NV dividend belasting vrij uitkeren aan de SPF.
Vervolgens hoeft de SPF geen belasting in te houden bij uitkeringen aan derden en blijft er dus
€ 490.000,- vrij te besteden over.

Meer informatie?

Indien u meer informatie wilt kunt u het beste contact met ons opnemen.