Curaçao gunstig voor e-commerce bedrijven

Dit artikel is op 01-01-2004 gepubliceerd door PriceWaterHouseCoopers.

Beweringen en meningen geuit in dit artikel zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie.

Indien u in uw auto over het eiland rijdt is u wellicht opgevallen dat om sommige bedrijfsterreinen hekken zijn gezet. Achter deze hekken kunt u een glimp opvangen van diverse bedrijven. Deze terreinen treft u bijvoorbeeld aan vlakbij Hato. Het gaat hier om zogenaamde E-zone terreinen, vroeger ook wel vrije zones genoemd. Wist u dat het ook mogelijk is om een eigen gebouw als E-zone aan te merken? Maar wat is nu zo\’n E-zone?

E-zone

Een E-zone, (de \”e\” staat voor \”economische\”) is een stuk terrein of gebouw dat is aangewezen tot E-zone waar handelingen met goederen kunnen plaatsvinden en waar, of van waaruit, diensten kunnen worden verricht. Binnen deze zone gelden heel gunstige belastingfaciliteiten.

Er bestaan 2 soorten E-zones: Goederen E-zones en Diensten E-zones. Bedrijven die gevestigd zijn in de goederen E-zones zijn voornamelijk internationaal georiënteerde vennootschappen die de Nederlandse Antillen als doorvoerland gebruiken. De goederen ondergaan handelingen, waarna ze vervolgens worden doorgezonden naar voornamelijk (Latijns)Amerika. In de diensten E-zones treffen we hoofdzakelijk vennootschappen aan die diensten aanbieden via het internet. Het is van groot belang dat de diensten gericht zijn op het buitenland. Op zijn hoogst 25% van de omzet mag gegenereerd worden door transacties met inwoners van de Nederlandse Antillen. Bovendien is op de winst die met deze 25% omzet wordt gerealiseerd de winstbelastingfaciliteit van de E-zonewetgeving niet van toepassing.

Curaçao biedt grote voordelen

De belastingfaciliteiten komen verderop in dit artikel ter sprake. Naast deze belastingvoordelen voor een E-zone, heeft ons Dushi Korsou een heleboel andere voordelen. De ervaring leert dat men lang niet altijd stil staat bij deze voordelen die Curaçao biedt. Zo kent ons eiland democratie en politieke stabiliteit, hetgeen toch ook wel anders kan in deze regio. De infrastructuur op Curaçao kent een grote haven, een uitgebreid wegennetwerk en een vliegveld. Daarnaast wordt op Curaçao naast het Nederlands en Papiamentu eveneens zowel Engels als Spaans gesproken. Vooral de combinatie van een goede beheersing van het Engels en het Spaans wordt als zeer belangrijk gezien. Ook zijn vele professionals aanwezig in de IT, telecommunicatie en financiële dienstverlening. De criminaliteit is, afgezien van de drugsproblemen binnen redelijke grenzen. Vooral ook in vergelijking met enkele van onze buurlanden, is de criminaliteit binnen redelijke grenzen. Naast deze voordelen beschikt Curaçao over een snelle verbinding via de glasvezelkabel Arcos-1. Hierbij wordt ons eiland verbonden met de rest van Zuid- en Noord-Amerika. Arcos-1 is goed voor een snelheid van 960 gigabytes per seconde. Tot slot kan nog worden gewezen op moderne e-commerce wetgeving. Wist u bijvoorbeeld dat de digitale handtekening rechtsgeldig is op de Nederlandse Antillen? In vele andere landen is de wetgeving nog lang niet zo ver.

Belastingvoordelen van de E-zone

Bovenop de niet-fiscale voordelen is Curaçao aantrekkelijk voor E-zone bedrijven vanwege de belastingfaciliteiten.

Winstbelasting

De winst van een onderneming die de E-zone status heeft verkregen en die is gevestigd in een E-zone wordt belast tegen slechts 2%. Dit is een erg laag tarief dat in vergelijking met bijvoorbeeld het Nederlandse vennootschapsbelastingtarief van 34,5% en het normale Antilliaanse winstbelastingtarief van 34,5%. Bovendien is het 2%-tarief gegarandeerd tot het jaar 2026.

Invoerrechten en omzetbelasting

Voor de invoer van goederen geldt een vrijstelling van invoerrechten en accijnzen. Tevens geldt een vrijstelling voor omzetbelasting bij invoer van goederen. Voor een vennootschap die goederen invoert, en bijvoorbeeld opslaat in een E-zone en vervolgens weer doorvoert, is dit een belangrijke faciliteit. Dit geldt eveneens voor de op internet georiënteerde vennootschappen die voor grote bedragen computers of aan computers gerelateerde apparatuur invoeren. Leveringen van goederen en diensten van een E-zone vennootschap aan buitenlandse ondernemingen zijn eveneens vrijgesteld van omzetbelasting.

Loonbelasting

Voor de werknemers van een E-zone vennootschap, kan de E-zone vennootschap aanspraak maken op specifieke loonbelastingfaciliteiten. Indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan kan gebruik worden gemaakt van de zogenaamde expatriate-regeling. Dit is een regeling waarbij een aanzienlijk bedrag aan loonbelasting kan worden bespaard.

Vestiging in de E-zone

In een E-zone kunnen zich alleen rechtspersonen vestigen met een in aandelen verdeeld kapitaal. Een ondernemer met een eenmanszaak zal zich er dus niet kunnen vestigen. Dienstverlenende ondernemers die zich bezighouden met trustwerkzaamheden (onder andere het voeren van de directie voor vennootschappen die gevestigd zijn in de Nederlandse Antillen), en dienstverlening van notarissen, advocaten, openbare accountants, fiscale adviseurs en aanverwante dienstverlening worden niet toegelaten in de E-zone. Bovendien mag de rechtspersoon zijn bedrijf slechts uitoefenen in de betreffende E-zone. Een wettelijk vereiste is dat de onderneming bij moet dragen aan de ontwikkeling van de Nederlandse Antillen. Dit kan op diverse manieren. Enerzijds door bij te dragen aan de uitbouw van de Nederlandse Antillen als internationaal distributiecentrum van goederen of internationaal centrum van dienstverlening. Anderzijds door het stimuleren van de instroom van deviezen of door (in)directe bevordering van de werkgelegenheid. Een vennootschap die zich wil vestigen in een E-zone moet een verzoek indienen bij de overheidinstanties. Dit verzoek moet vergezeld gaan van diverse bijlagen. Zo moet een business case bijgevoegd worden waaruit blijkt wat de vennootschap gaat doen en welke omzetverwachtingen er voor de eerste twee jaren is. U kunt zich uiteraard laten bijstaan door een adviseur voor een soepel verloop van de procedure.

Voorbeeld 1:

Mevrouw Virginia is eigenaar van een internet-bedrijf dat wordt gedreven in de NV-rechtsvorm. Zij is van plan het internet bedrijf te vestigen in de E-zone. Het bedrijf houdt zich bezig met dienstverlening via internet. 80% van de dienstverlening is gericht op het buitenland en de overige 20% is gericht op binnenlandse klanten. De vraag komt op of dit bedrijf zich in de E-zone kan vestigen.

Uitwerking:

Ja, dit internet bedrijf wordt in principe toegelaten tot de E-zone. De gunstige winstbelastingfaciliteit geldt echter alleen voor de 80% van de dienstverlening die is gericht op het buitenland. De winst die wordt behaald met deze activiteiten wordt belast naar een tarief van 2%. Lokaal behaalde winst wordt belast naar een tarief van 34,5%.

Voorbeeld 2:

De heer Constancia houdt zich bezig met import- en export. Hij oefent zijn bedrijf uit door middel van een eenmanszaak. De heer Constancia wil zijn eenmanszaak vestigen in de E-zone.

Uitwerking:

De heer Constancia kan zijn eenmanszaak niet vestigen in de E-zone. Uitsluitend vennootschappen met een in aandelen verdeeld kapitaal kunnen zich vestigen in de E-zone.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *